Trang chủ

Tự học winform C# qua các ví dụ – DANH SÁCH LIST

List cho phép ta tạo ra một danh sách các phần tử để lựa chọn.

List cho phép ta tạo ra một danh sách các phần tử để lựa chọn.

  1. 1.   Danh sách (List)

List cho phép ta tạo ra một danh sách các phần tử để lựa chọn. Nếu như số lượng  các phần tử lớn hơn số lượng mà danh sách có thể hiển thị trên màn hình (do ta design danh sách có kích thước cao hay ngắn) thì một thanh cuộn sẽ tự động thêm vào trong danh sách để cho ta có thể list qua hết các phần tử. Danh sách List trình bày tất cả (hay một phần các phần tử tuỳ theo số lượng phần tử và độ dài trong giao diện của List), ta có thể chọn ra một hay nhiều phần tử cùng một lúuc từ danh sách để xử lý.

  1. a.   Cách tạo 1 ListBox

tu hoc winform c# qua vi du - List 6

 

  1. b.   Các thuộc tính của Listbox

Từ phần này, các thuộc tính của các control mà nó giống với các thuộc tính ở trên thì tôi không trình bày ra ở đây nữa.

Tên Thuộc tính

Giá Trị

Diễn giải

MultiColumn True False (mặc định) Cho phép hiển thị các item thành các cột thay vì 1 cột như mặc định của nó
SelectionMode None Không có item nào được chọn. Dách sách chỉ để hiển thị xem mà thôi
One Chỉ có 1 item được phép chọn.
MultiSimple Có nhiều item được phép chọn cùng một lúc.
MultiExtended Giống như MultiSimple nhưng ta có thể dùng phím như SHIFT,  các phím mũi tên để chọn.
Sorted True False Sắp xếp danh sách theo thứ tự aphabet
Items Collection… Một hộp hội thoại cho phép bạn nhập vào danh sách các item.

Khi bạn chọn Items Collection…, một hộp hội thoại String Collection Editor hiển thị ra cho phép bạn nhập vào các items:       tu hoc winform c# qua vi du - List 7       Đối với Listbox, bạn có thể sử dụng dữ liệu lấy tự database lên thay cho các dữ liệu bạn nhập vào để làm danh sách. Phần database ta sẽ học ở phần sau.

  1. c.    Các sự kiện

Sự kiện quan trọng và hay sử dụng nhất của Listbox là SelectedIndexChange. Sự kiện này được phát sinh khi bạn click chuột vào 1 item khác hay bạn dùng phím mũi tên để di chuyển giữa các item.

  1. d.   Ví dụ

Tạo một project có tên ListBoxDemo cho phép chọn lựa sinh viên vào một lớp từ một danh sách các sinh viên như hình dưới đây:     tu hoc winform c# qua vi du - List 8     Các thuộc tính:

Đối Tượng

Thuộc Tính

Giá Trị
Form
Name Text frmListDemo Listbox Demo Application
ListBox
Name Items lstNguon Danh sách các sinh viên (tự nhập)
ListBox
Name Items lstDich Bỏ trống
Button
Name Text btnAdd >
Button
Name Text btnAddAll >>
Button
Name Text btnRemove <
Button
Name Text btnRemoveAll <<
Label
Name Text default Danh sách SV:
Label
Name Text default Danh sách lớp:

Dưới đây là source code:

 

 

Dưới đây là source code:

private void btnAdd_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

try

{

lstDich.Items.Add(lstNguon.SelectedItem);

lstNguon.Items.Remove(lstNguon.SelectedItem);

}

catch(ArgumentNullException nex)

{

MessageBox.Show(“Bạn chưa chọn sinh viên nào!!!”);

}

catch(Exception ex)

{

MessageBox.Show(ex.Message);

}

}

 

private void btnAddAll_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

foreach(string item in lstNguon.Items)

lstDich.Items.Add(item);

lstNguon.Items.Clear();

}

 

private void btnRemove_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

try

{

lstNguon.Items.Add(lstDich.SelectedItem);

lstDich.Items.Remove(lstDich.SelectedItem);

}

catch(ArgumentNullException nex)

{

MessageBox.Show(“Bạn chưa chọn sinh viên nào!!!”);

}

catch(Exception ex)

{

MessageBox.Show(ex.Message);

}

}

 

 

private void btnRemoveAll_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

foreach(string item in lstDich.Items)

lstNguon.Items.Add(item);

lstDich.Items.Clear();

}

 

 

 

 

Giải thích: Ở phần source code bên trên, bạn thấy có 2 cái mới: đó là phần bắt lỗi: try{} catch{} và vòng lặp foreach. Hai phần này sẽ được giải thích kỹ ở phần lập trình hướng đối tượng mà ta sẽ học sau. Ở đây, tôi chỉ giải thích sơ về 2 câu lệnh cú pháp này. – try{} catch{} là câu lệnh dùng để bắt lỗi. Các source code mà ta cần bắt lỗi sẽ để ở trong try{} và nếu như có xảy ra lỗi thì tự động dừng lại và nhảy ra khỏi khối try{} và đi vào trong khối catch{}. Ở đây ta sẽ xử lý các lỗi dựa vào biểu thức expression. Cách bắt lỗi ở phần catch{} có thể có nhiều khối (như ví dụ trên gồm 2 khối bắt lỗi):   catch(ArgumentNullException nex) { MessageBox.Show(“Bạn chưa chọn sinh viên nào!!!”); } catch(Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } Exception là phần bắt tất cả các lỗi xảy ra nên bao giờ cũng để ở sau cùng. Cú pháp sẽ là:

                               try khối lệnh try 
               catch (exception để bắt lỗi 1) khối lệnh catch 1 
               catch (exception để bắt lỗi 2) ckhối lệnh catch 2 
               .....

với: try-block Chứa code mà ta xác định có thể xảy ra lỗi. exception-1, exception-2 Khai báo đối tượng bắt lỗi expression. catch-1, catch-2 Gồm các câu lệnh để xử lý lỗi.   – Câu lệnh lặp foreach dùng để lặp qua tất cả các phần tử trong 1 mảng hay trong 1 tập (collection).   foreach(string item in lstDich.Items) lstNguon.Items.Add(item); Như ở ví dụ trên, collection của ta là tập các items của listbox. Cú pháp sẽ là: foreach (ItemType item in myCollection)   Items là một collection nên khi ta thêm hay remove các item đều phải sử dụng đến collection items. –          Thêm vào: có 2 cách: AddInsert. Add dùng để thêm 1 item vào nối đuôi danh sách hiện có, còn Insert là bạn sẽ chèn vào 1 vị trí nào đó trong danh sách. Vì vậy, Insert sẽ có 2 tham số truyền vào. Listbox.Items.Add(“phúc”) : thêm “phúc“ vào danh sách (nối đuôi). Listbox.Items.Insert(1, “phúc”) : thêm “phúc” vào danh sách ở vị trí thứ 2 (vì danh sách được đánh số từ 0). –          Xoá bỏ: cũng có 2 cách: RemoveRemoveAt. Remove sẽ có đối số truyền vào là 1 chuỗi chỉ tên item còn RemoveAt sẽ có đối số truyền vào là số nguyên int chỉ index của danh sách. Listbox.Items.Remve(“phuc”); Listbox.Items.RemoveAt(1); Để nhận biết 1 item nào được chọn thì ta sử dụng 2 cách là SelectedItemsSelectedIndex. SelectedItem trả về tên (kiểu string) của item mà ta chọn còn SelectedIndex thì trả về 1 số (kiều int) của item mà ta chọn. Trong ví dụ trên, đầu tiên bạn không chọn thuộc tính Sorted = false (mặc nhiên) cho 2 listbox, và bạn sẽ thấy mỗi lần thêm thì nó sẽ tự động thêm vào cuối danh sách. Sau đó, bạn hãy chọn Sorted = true và hãy nhận xét những thay đổi.   Lưu ý: Trong ví dụ trên, khi biên dịch, trình biên dịch sẽ warning một số lỗi và có đường kẻ xanh loăn quăn ở dưới câu lệch catch nhưng ta không lo vì nó chỉ cảnh báo là biến nex có khai báo nhưng không được sử dụng.     CÁC BÀI TẬP LÀM THÊM :

Bài 1.

Xây dựng ứng dụng Qun lý khách hàng để quản lý thông tin khách hàng. Giao diện của ứng dụng được thể hiện như sau:

tu hoc winform c# qua vi du - List 1

Hình 1. Ứng dụng Quản lý khách hàng

    tu hoc winform c# qua vi du - List 2

Hình 2. GUI form Thêm sách

 

Ứng dụng gồm 3 chức năng chính:

 

a.       Thêm: để thêm thông tin khách hàng vào thư viện

 

b.      Xóa: để xóa thông tin một khách hàng

 

c.       Thoát: để thoát khỏi ứng dụng

Hướng dẫn:

 

Bước 1: Viết mã lớp Customer để lưu thông tin khách hàng

 

 

public class customer

{

private string lastname;

 

public string Lastname

{

get { return lastname; }

set { lastname = value; }

}

private string firstname;

 

public string Firstname

{

get { return firstname; }

set { firstname = value; }

}

private string email;

 

public string Email

{

get { return email; }

set { email = value; }

}

 

public customer()

{

}

public customer(string lastname, string firstname, string email)

{

this.lastname = lastname;

this.firstname = firstname;

this.email = email;

}

public virtual string showCustomer()

{

return lastname + ” ” + firstname + “, ” + email;

}

}

 

Bước 2: Tạo form frmAddCustomer và thiết kế giao diện như hình dưới đây:   tu hoc winform c# qua vi du - List 2

Hình 3. Giao diện form frmAddCustomer

Bước 3: Viết mã cho form frmAddCustomer

 

 

public partial class frmAddNewCustomer : Form

{

public frmAddNewCustomer()

{

InitializeComponent();

}

 

private void frmAddNewCustomer_Load(object sender, EventArgs e)

{

 

}

public customer a = null;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

a = new customer();

a.Lastname = textBox1.Text;

a.Firstname = textBox2.Text;

a.Email = textBox3.Text;

this.Close();

}

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

public customer getcustomer()

{

this.ShowDialog();

return a;

}

}

 

Bước 4: Thêm form frmCustomers và thiết kế giao diện như hình dưới đây

tu hoc winform c# qua vi du - List 1

Hình 4. GUI form frmCustomers

Bước 5: Viết mã cho form frmCustomers

 

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
List<customer> ds = new List<customer>();
private void xuat_danhsach()
{
listBox1.Items.Clear();
for (int i = 0; i < ds.Count; i++)
{
listBox1.Items.Add(ds[i].showCustomer());
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmAddNewCustomer frm = new frmAddNewCustomer();
customer a = frm.getcustomer();

if (a != null)
{
ds.Add(a);
}
xuat_danhsach();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = listBox1.SelectedIndex; //Lấy vị trí mà người dùng chọn
if (i != -1) //Nếu người dùng có chọn một phần tử trên listbox
{
customer a = (customer)ds[i];
string message = “Có phải bạn muốn xóa ”
+ a.Firstname + ” ” + a.Lastname + “không?”;
DialogResult kq = MessageBox.Show(message, “Xác nhận xóa”,
MessageBoxButtons.YesNo);
if (kq == DialogResult.Yes)
{
ds.Remove(a);
xuat_danhsach();//Hiển thị lại
}
}

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

 

}

 

 

Bài 2

Nâng cấp ứng dụng Qun lý khách hàng cho phép phân biệt hai đối tượng là khách lẻ và khách buôn. Với khách lẻ thì ứng dụng quan tâm đến thông tin họ, tên, email và điện thoại di

động, còn đối với khách buôn thì ứng dụng quan tâm đến thông tin họ, tên, email và công ty.

Ứng dụng cho phép thêm khách lẻ và khách buôn, với mỗi loại khách hàng thì hiển thị khác nhau.

tu hoc winform c# qua vi du - List 3

Hình 5. GUI Quản lý khách hàng

tu hoc winform c# qua vi du - List 4

Hình 6. GUI thêm khách bán buôn (frmAddWholesale)

tu hoc winform c# qua vi du - List 5

      Hình 7. GUI thêm khách lẻ (frmAddRetail)

(Chú ý: Bài này sử dụng Colletion List để lưu danh sách khách hàng. Khi thêm hoặc xóa khách

hàng sẽ thực hiện thêm, xóa trên Collection, sau đó cập nhật lên listbox)

Gợi ý:

1)      Tạo hai lớp WholesaleCustomer và RetailCustomer kế thừa từ lớp Customer đã tạo ở bài 1.

–       Lớp WholesaleCustomer có thêm thuộc tính Company, lớp RetailCustomer có thêm thuộc tính MobilePhone.

–       Định nghĩa phương thức GetDisplayText() cho mỗi lớp để hiển thị như trên Hình 5 cho mỗi đối tượng khách hàng

2)      Tạo 2 form frmAddWholesale và frmAddRetail để thêm loại khách hàng tương ứng

 

 

Hướng dẫn :

 

code lớp customer

 

 

2

5

 

 

 

 

 

public class customer

{

private string lastname;

 

public string Lastname

{

get { return lastname; }

set { lastname = value; }

}

private string firstname;

 

public string Firstname

{

get { return firstname; }

set { firstname = value; }

}

private string email;

 

public string Email

{

get { return email; }

set { email = value; }

}

 

public customer()

{

}

public customer(string lastname, string firstname, string email)

{

this.lastname = lastname;

this.firstname = firstname;

this.email = email;

}

public virtual string showCustomer()

{

return lastname + ” ” + firstname + “, ” + email;

}

}

 

 

2. code lớp khách hang sỉ

 

tu hoc winform c# qua vi du - List 4

public class WholesaleCustomer : customer

{

private string company;

 

public string Company

{

get { return company; }

set { company = value; }

}

public override string showCustomer()

{

return Lastname + ” ” + Firstname + “, ” + Email+ “, ” +Company;

}

}

 

 

  1. Code lớp khách hang lẻ

 

 tu hoc winform c# qua vi du - List 5

 

 

public class RetailCustomer : customer

{

private string mobilephone;

 

public string Mobilephone

{

get { return mobilephone; }

set { mobilephone = value; }

}

 

public override string showCustomer()

{

return Lastname + ” ” + Firstname + “, ” + Email + “, ” + Mobilephone;

}

}

 

 

  1. Code form khách hang sỉ

 

 

public partial class frmWholesaleCustomer : Form

{

public frmWholesaleCustomer()

{

InitializeComponent();

}

 

public WholesaleCustomer a = null;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

a = new WholesaleCustomer();

a.Lastname = textBox1.Text;

a.Firstname = textBox2.Text;

a.Email = textBox3.Text;

a.Company = textBox4.Text;

this.Close();

}

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

public customer getcustomer()

{

this.ShowDialog();

return a;

}

}

 

 

  1. Code form khách hang lẻ

 

 

 

public partial class frmRetailCustomer : Form

{

public frmRetailCustomer()

{

InitializeComponent();

}

 

public RetailCustomer a = null;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

a = new RetailCustomer();

a.Lastname = textBox1.Text;

a.Firstname = textBox2.Text;

a.Email = textBox3.Text;

a.Mobilephone = textBox4.Text;

this.Close();

}

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

public customer getcustomer()

{

this.ShowDialog();

return a;

}

}

 

 

  1. Code form danh sách khách hang

 

tu hoc winform c# qua vi du - List 3

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

 

}

List<customer> ds = new List<customer>();

private void xuat_danhsach()

{

listBox1.Items.Clear();

for (int i = 0; i < ds.Count; i++)

{

listBox1.Items.Add(ds[i].showCustomer());

}

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmAddNewCustomer frm = new frmAddNewCustomer();

customer a = frm.getcustomer();

if (a != null)

{

ds.Add(a);

}

xuat_danhsach();

}

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

int i = listBox1.SelectedIndex;     //Lấy vị trí mà người dùng chọn

if (i != -1)   //Nếu người dùng có chọn một phần tử trên listbox

{

customer a = (customer)ds[i];

string message = “Có phải bạn muốn xóa ”

+ a.Firstname + ” ” + a.Lastname + “không?”;

DialogResult kq = MessageBox.Show(message, “Xác nhận xóa”,

MessageBoxButtons.YesNo);

if (kq == DialogResult.Yes)

{

ds.Remove(a);

xuat_danhsach();//Hiển thị lại

}

}

 

}

 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

Application.Exit();

}

 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmWholesaleCustomer frm = new frmWholesaleCustomer();

customer a = frm.getcustomer();

 

if (a != null)

{

ds.Add(a);

}

xuat_danhsach();

}

 

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmRetailCustomer frm = new frmRetailCustomer();

customer a = frm.getcustomer();

 

if (a != null)

{

ds.Add(a);

}

xuat_danhsach();

}

}

 

 

 

 Tạp chí tri thức và sáng tạo

Xem thêm:

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Giảm cân

Shop Vải Áo Dài
Xem thêm

Kiến thức y học

Xem thêm

Thông tin giáo dục

Link hữu ích Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :